Bibeli wipe: “Nitorina O wipe, nigbati O goke lo si ibi giga, o di igbekun ni igbekun, O si fi ebun fun eniyan”  Efesu 4:8

 

Mo so pelu igbagbo wi pe: Olorun yio fun mi ni Oore-ofe lati sawari ebun Re ninu aye mi, Un o si lo o fun idagbasoke Ijo Re, ni Oruko Jesu Kristi.  Amin.

Leave a Reply