Bibeli wipe: “Nitorina e maa pa eya-ara nyin ti mbe li aiye run: agbere, iwa-eeri, ifekufe, ife buburu, ati ojukokoro, ti ise iborisa”.  Kol. 3:5

 

Mo so pelu igbagbo wi pe: Emi Mimo Olorun yio ran mi lowo lati bori ise eran ara, emi yio si di eda titun ninu Kristi, ni Oruko Jesu Kristi.  Amin.

Leave a Reply