Bibeli wipe: “Nkan wonyi ni mo ti so fun  nyin tele, ki enyin ki o le ni alaafia ninu mi.   Ninu aye, enyin o ni iponju, sugbon e tujuka; Mo ti segun aiye” John 16:33.

Mo so pelu igbagbo wi pe: Agbara ajinde Jesu yio fun mi ni isegun lori gbogbo ipenija mi, opin yio si de ba ibanuje ninu aye mi, ni Oruko Jesu Kristi.  Amin.

Leave a Reply