Bibeli wipe  Ki e ma si da ara yin po mo aiye yi: sugbon ki e parada lati di titun ni iro -nu nyin ki enyin ki o le ri idi ife Olorun, ti o dara, ti o si se itewogba, ti o si pe” Romu 12:2

Mo so pelu igbagbo wi pe: Emi Mimo Olorun yio sise iyipada ti o peye ninu aye mi, Emi ko si ni wa bakanna mo,  ni Oruko Jesu Kristi.  Amin.

Leave a Reply