Bibeli wipe: “Nitorina e maa sona: nitori enyin ko mo wakati ti Oluwa nyin yio de” Mattheu  24:42

Mo so pelu Igbagbo wipe: Oluwa yio fun mi ni emi ikiyesara, Yio ran mi lowo lati ma sona, ko si ni se mi ni eni egbe ni bibo Re, ni Oruko Jesu Kristi.  Amin

Leave a Reply