Bibeli wipe: “Ojo nla Oluwa ku si dede, O ku si dede, O si nyara kankan, ani ohun ojo Oluwa:  alagbara okunrin yio sokun kikoro nibe”. Sefainah 1:14.

 

Mo so pelu Igbagbo wipe: Ekun kikoro ko ni je ipin mi, ni Oruko Jesu Kristi.  Amin

Leave a Reply