Bibeli wipe

“Olorun; iyin duro je de o ni Sioni:  ati si O li a o mu ileri ife ni se. 

Iwo ti ngbo adura, si odo Re ni gbogbo eniyan nbo” Psamu 65:1-2

Mo so pelu igbagbo wipe

“Olorun ti ngbo adura yio tetisile si ebe mi, Yio si mu ife okan mi se, ni Oruko Jesu Kristi.  Amin.

Leave a Reply