Bibeli wipe “Gbo adura mi, Oluwa, ki o si je ki igbe mi ki o wa sodo Re. Ps. 102:1

Mo so pelu igbagbo wipe

“Oluwa Yio gbo adura mi, Yio si fi owo iyanu Re han ninu aye mi, Emi ko ni gbagbati adura, ni Oruko Jesu Kristi.  Amin.

Leave a Reply