Bibeli wipe “Ofin yii ni awa si ri gba lati owo re wa, pe eni ti o ba feran Olorun ki o feran arakunrin re pelu”    I Johannu 4:21

Mo so pelu igbagbo wipe “Olorun yio fun mi ni Emi Mimo Re lati feran Re ati Omonikeji mi, ise isin mi ko ni jasi asan ni Oruko Jesu Kristi.   Amin

Leave a Reply