Bibeli wipe

“Nitori naa bi enikeni ba wa ninu Kristi, o di eda titun; ohun atijo ti koja lo; kiyesii, ohun gbogbo di titun” II Kor. 5:17

Mo so pelu igbagbo wipe

“Olorun yio so mi di eda titun ninu Kristi nipa Emi Mimo, Emi yio maa rin ni ona Re ni Oruko Jesu Kristi.   Amin.

Leave a Reply