Bibeli wipe: “Bi enyin ba fe ti e si gboran, enyin o je ire ile naa”

Isaiah 1:19

 

 

Mo so pelu igbagbo wipe: Olorun yio fun mi ni emi ati okan igboran si i, emi yio si di alabukunfun ni Oruko Jesu Krist.  Amin.

 

Leave a Reply