DECLARATION   OF PEACE FOR THIS WEEK

 The Bible says  “The voice of the LORD is powerful; the voice of the LORD is full of Majesty”. Ps. 29:4

 

I declare by faith that “God the Trinity will speak powerfully to my life and My household, there shall be peace and tranquility in Jesus Christ name. Amen.

 

 

ISOTELE  ALAAFIA  FUN  OSE  YI.

Bibeli wipe “Ohun Oluwa ni agbara; Ohun Oluwa ni Olanla” Ps. 29:4

 

Mo so pelu igbagbo wipe, “Olorun Metalokan yio soro agbara sinu aye Emi ati Ebi mi,  Alafia yio si joba ninu aye wa, ni Oruko Jesu Kristi. Amin

Leave a Reply