ISOTELE ALAAFIA  FUN  OSE  YI

Bibeli wipe “OluwaniOlusoagutanMi, Emi kiyio se alaini.”

“Ni won igbati Jesu ti je Olusoagutan mi”, mo so peluigbagbope,  Emiatiebi mi kiyio se alainiohundidarabeniojukiyiotiwanilailai. Ni Oruko Jesu Kristi. Amin.

                Ps. 23:1

Leave a Reply